Условия за конкурс/томбола

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на всички игри, томболи, конкурси и други активности с награда (“Играта“), организирани от ТАНГО СХМ ЕООД / SexWell и публикувани в социалните профили на SexWell или на сайта www.sexwell.bg. Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на SexWell – www.sexwell.bg.

1.2. Организатор на Играта е „ТАНГО СХМ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121543865, ДДС №BG121543865, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Г.С. Раковски 71, тел. 0700 1 96 96 („SexWell“ или „Организаторът“).

1.3. Периодът на провеждане на Играта е посочен в съответната публикация, обявяваща началото на Играта, чрез която участниците разбират за нейното провеждане („Период на провеждане”).

1.4. Играта се организира и провежда на български език и се реализира чрез един (или в някои случаи - всички) от следните комуникационни канали на SexWell:

а) официалната Фейсбук страница на SexWell: https://business.facebook.com/sexwell1991

б) официалният Инстаграм профил на SexWell: https://www.instagram.com/sexwell_bulgaria_official/

в) уебсайтът на SexWell: https://sexwell.bg/

1.5. Ако форматът на Играта по някакъв начин се различава от форматът, описан в настоящите Условия, този формат, включително опциите за участие, се описва директно в публикацията, обявяваща провеждането на Играта и допълва настоящите Условия.

1.6. Участието в Играта е допустимо само при стриктно спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

1.7. Информация за наградите ще откриете по-долу в Раздел IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА от настоящите Условия.

 

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Право да участват в Играта имат всички пълнолетни, дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, с изключение на служителите на „ТАНГО СХМ” ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на Играта.

2.2. Участник в Играта е всяко лице:

  • коeто към датата на участие e навършилo 18 години. Непълнолетни лица под 18 години не отговарят на условията. Награди няма да бъдат предоставяни на непълнолетни лица, чието участие е изрично забранено.
  • изпълнило зададените условия, описани в публикацията, обявяваща началото на Играта в Периода на провеждане.

2.3. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1. За участие в Играта желаещите лица трябва да изпълнят зададените условия, описани в публикацията, обявяваща началото на Играта, в Периода на провеждане.

3.2. Участниците могат да участват в Играта, ако отговарят на критериите и изпълнят условията, изброени в публикацията, която обявява началото на Играта. Условията могат да включват (но не се изчерпват с):

(а) Регистрация за бюлетина на www.sexwell.bg

(б) Създаване на профил в сайта на www.sexwell.bg

(в) Харесване, следване или извършване на други действия в профилите на SexWell в социалните мрежи (виж Раздел I, т. 1.4)

(г) Други критерии, посочени в обявлението за Играта.

3.3. Ако участник качи изображения, видеоклипове или текстове към своята публикация и / или коментар, той декларира пред Организатора, че има законното право да го направии освобождава Организатора от отговорност, в случай че трета страна предяви претенции за авторско право.

3.4. В рамките на Периода на провеждане, всеки Участник може да участва в Играта само веднъж. Множеството записи са забранени. Организаторът си запазва правото да изключи участник от Играта или да не зачете повече от 1 участие, ако един Участник се е включил повече от веднъж.

3.5. В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали под публикацията на Играта, в посочения срок.

3.6. Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook/Instagram профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

3.7. Участникът сам отговаря за точността на данните, предоставени за участие в Играта. Цялата лична информация трябва да е достоверна. Ако това не е така, участникът може да бъде дисквалифициран от Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да не зачете техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

3.8. За участие в Играта се изисква предоставяне на съгласие за обработка на лични данни на участника, съгласно условията, описани в Раздел V „Лични данни“.

3.9. Организаторът може да изключи участниците от Играта без допълнително предизвестие, ако те нарушават настоящите Общи условия, пречат или манипулират хода на състезанието по някакъв начин или злоупотребяват по друг начин.

 

IV. НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

4.1. Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда / награди, описана/и в публикацията, обявяваща началото на Играта в Периода на провеждане.

4.2. Участието следва да бъде съобразено с обявеният в публикацията Период на провеждане, включително обявеният краен час. Коментари, публикувани след този час на посочената дата, няма да служат за участие в тегленето на награди. Датата на обявяването на печелившите участници е упоменато в респективната публикация, обявяваща началото на Играта.

4.3. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, от служители на SexWell.

4.4. Когато Играта приключи, победителят/ите ще бъде уведомен по един или няколко от следните начини:

(а) пост на Фейсбук страницата на Sexwell с името или профилната снимка на спечелилият (ако играта се провежда с коментари във Фейсбук или Инстаграм);

(б) имейл (aко играта изисква изпращане на мейл за участие);

(в) таг в стори (ако играта се провежда в Инстаграм);

(г) директно съобщение (ако играта се провежда с коментари във Фейсбук или Инстаграм);

4.4.1. Участвайки в Играта, Участниците декларират своето съгласие, в случай че спечелят, да бъдат контактнати чрез посочените в т.4.4. форми на контакт.

4.4.2. Участвайки в Играта, Участниците декларират своето съгласие, в случай че спечелят, да бъдат публично обявени за победители в каналите на SexWell (виж Раздел I., т. 1.4.) чрез тяхното публично име/ псевдоним и профилна снимка (при игри във Фейсбук и Инстаграм), както и цензурирана част от техният мейл адрес (при участие с мейли).

4.5. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда.

4.6. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.7. Ако броят на участниците, които са изпълнили Условията правилно, е по-малък от броя на наличните награди, останалите награди няма да бъдат томболизирани.

4.8. Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях по куриер или поща на адрес, предоставен от тях и контакт отговарящ на името, с което са участвали (ако е участвано по начин, който разкрива име и фамилия). Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от провеждане на тегленето. Наградата не може да бъде предоставена на трето лице.

4.9. В случай, че обстоятелствата го позволяват, наградата може да бъде получена и в шоурумът на Sexwell, намиращ се на адрес гр. София, булевард Черни Връх 47, Бизнес Център Витоша, партер, офис Сексуел: работно време всеки делничен ден, от 08:30 до 17:00ч.

4.10. За получаване на наградата печелившият Участник следва да предостави на служител на спедитора/ куриера валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието на данните си с данните на печелившия.

4.11. Замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда е забранено във всеки случай. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.

4.12. Наградата в Играта не е непременно идентична с изображението в публикацията, обявяваща Играта. Тя може да се различава по отношение на модел, цвят или подобни атрибути. Организаторът си запазва правото да избере артикул със сходен размер и качество.

4.13. При изчерпване на наличност на наградата в момента на награждаване, Организаторът си запазва правото да предложи заместител на наградата по свое усмотрение.

4.14. Ако прехвърлянето на наградата не е възможно или е възможно само при неразумни обстоятелства, победителят получава еквивалентен заместител. Победителят получава също еквивалентен заместител, ако оригиналната награда, както е представена, вече не е налична (изчерпване на модела, сезонни артикули и т.н.).

4.15. Освен ако не е посочено друго в тези условия за участие, победителят трябва да се свърже в рамките на две (2) седмици от подаването на уведомлението за спечелването. В противен случай правото да изиска наградата изтича. Правото да претендира за наградата също изтича, ако наградата не може да бъде изпратена в рамките на две (2) седмици от първоначалното уведомяване за печалба поради причини, свързани с победителя.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни, за целите, посочени в настоящите Условия. За да бъде възможно осъществяването на Играта, Организаторът обработва един или повече от следните данни:

(а) публичните имена/ псевдоними, с които Участниците са се регистрирали в личния си профил в социалната мрежа Фейсбук или Инстаграм.

(б) други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профилите на SexWell (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил и т.н.);

(в) мейл адрес и прилежащото към него име;

5.2. Организаторът обработва личните данни на Участниците, в качеството си на Администратор на лични данни по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, за целите на участие в настоящата Игра. Организаторът или трети лица не използват данните от участието за каквато и да е друга цел без изричното съгласие на участника.

5.3. Правно основание за обработването на данни във връзка с настоящата Игра с награди е член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“) - легитимен интерес на Организатора от провеждане на Играта.

5.4. Независимо от посоченото в чл. 5.3. по-горе, за участие в Играта Организаторът изисква и съгласие за обработка на посочените по-долу лични данни по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Съгласието може да бъде оттеглено от участниците по всяко време. Предоставянето на съгласие за обработка на описаните в настоящите Условия лични данни има изцяло доброволен характер, което означава, че ако Участникът не желае да предоставя необходимите лични данни, те няма да бъдат обработени по описания начин. Ако обаче Участник не предостави или оттегли вече предоставено съгласие във връзка с Играта участието му в Играта ще бъде невъзможно.

5.5. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Играта, са: профилно име във Фейсбук или Инстаграм, както и други данни, които са достъпни при оставяне на коментари в профила на SexWell (напр. профилна снимка, ако такава е налична в профила на участника, данни, които участникът е споделил), а на печелившите/ резервните Участници също така и две имена (име и фамилия, и ако е приложимо - цензурирана част от мейл адрес).

5.6. Личните данни, предоставени на, и обработвани от, Организатора могат да бъдат разкривани от него за целите на Играта или в изпълнение на императивни нормативни разпоредби на трети лица на територията на Република България, при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

5.7. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни, чрез изпращане на нарочно писмо на пощенския адрес на “ТАНГО СХМ“ ЕООД или на имейл адрес: [email protected] всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Играта, има право да:

а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие, без това да засегне законосъобразното обработване на данните до момента на оттегляне на съгласието;

б) отправи запитване до SexWell дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на обработка, на кого са били или ще бъдат разкрити и предвидения срок за съхранението им (право на достъп);

в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

г) поиска от SexWell да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на изтриване);

д) поиска от SexWell да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от SexWell, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на обработването);

е) поиска от SexWell личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост);

ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни (право на жалба).

5.8. С участието си Участниците декларират, че при спазване на приложимото законодателство са съгласни описаните в настоящите Условия лични данни да бъдат обработени от “ТАНГО СХМ“ ЕООД / SexWellпо описания в Условията начин, за целите на участие в Играта.

5.9. За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични данни от SexWell, се прилагат онлайн публикуваните Основни принципи за защита на данните на www.sexwell.bg, достъпни на: https://sexwell.bg/bg/informaciya/lichni-danni.html

5.10. За всякакви въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са изрично уредени съгласно настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство.

 

VI. ОТГОВОРНОСТ

6.1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на устройството, използвано от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.

6.2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора.

6.3. Организаторът си запазва правото да анулира или прекрати Играта по всяко време без предварително уведомление и без да дава конкретна причина. По-специално, организаторът може да упражни тази опция, ако поради технически причини (напр. Компютърни вируси, хардуерни / софтуерни уязвимости или грешки) или правни причини не може да се гарантира гладкото и правилно протичане на Играта. Ако такова прекратяване се дължи на поведението на участник, Организаторът може да поиска обезщетение от това лице за възникнали щети.

6.4. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

6.5. Всички Участници поемат на своя отговорност и за своя сметка всички и всякакви разходи, които са възникнали във връзка с участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет).

6.6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

6.7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

 

VII. ДРУГИ

7.1. При въпроси относно Условията Участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected] На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с Играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

7.2. Задълженията на Организатора на Играта се изчерпват с предоставянето на наградатa на спечелилия Участник.

7.3. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време. Промените се оповестяват, като актуализираните Условия за провеждане на Играта се публикуват, по начина, по който е публикуван първоначалният им вариант. Всяка промяна влиза в сила от момента, в който е оповестена.

7.4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

7.5. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

7.6. Тъй като Играта може да се проведе в различни платформи на социални медии като Instagram и Facebook, трябва да се посочи, че политиката за поверителност на съответната платформа се прилага в допълнение към настоящите Условия за ползване.

Следното се отнася и за платформите Facebook и Instagram:

(а) Участниците не могат да предявяват искове срещу Facebook и Instagram във връзка с Играта на Oрганизатора и трябва да признаят, че съответната социална мрежа не е свързана с Играта по никакъв начин, нито спонсорира, подкрепя или организира Играта. Следователно съответната социална мрежа няма нищо общо с Играта на Организатора.

(б) Всички запитвания и коментари по отношение на Играта трябва да бъдат насочени към Организатора, на мейл адрес [email protected], а не към социалната мрежа, на която се обявява Играта.

7.7. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook или Instagram. Тъй като Играта не се организира от Facebook или Instagram, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Facebook или Instagram. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е SexWell, а не Facebook.

7.8. Всички спорове породени от Играта ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. За неуредените по тези общи условия случаи се прилагат общите разпоредби на законодателството в Република България.

7.9. Ако някоя от тези разпоредби бъде или стане неефективна и / или неприложима, валидността на останалите условия за участие остава незасегната.

7.10. Жалбите във връзка с изпълнението на Играта трябва да бъдат подадени писмено, до Организатора, в срок от 14 дни от предполагаемата причина за оплакването. Оплакванията, подадени по телефона или лични съобщения, не се обработват. Всякакви запитвания, жалби и претенции, свързани със самите награди, могат да бъдат отправяни само към съответните наградни спонсори.